***تعرفه های ارسال نمایندگی***

تعرفه نمایندگی برنزی

0 / هزارتومان
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • یک خط اختصاصی رایگان
 • هر پیامک 5000--->98ریال
 • هر پیامک 1000----120ریال
 • هر پیامک 3000----120ریال
 • هر پیامک 2000--->130ریال
 • هر پیامک 021----120ریال

تعرفه پنل نمایندگی نقره ای

49000 / هزارتومان مادام العمر
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • یک خط اختصاصی رایگان
 • هر پیامک 5000--->95ریال
 • هر پیامک 1000----110ریال
 • هر پیامک 3000----110ریال
 • هر پیامک 2000--->125ریال
 • هر پیامک 021----110ریال

تعرفه پنل نمایندگی طلائی

98000 / هزار تومن
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • یک خط اختصاصی رایگان
 • هر پیامک 5000--->92ریال
 • هر پیامک 1000----106ریال
 • هر پیامک 3000----106ریال
 • هر پیامک 2000--->12ریال
 • هر پیامک 021----110ریال

تعرفه پنل نمایندگی الماسی

148000 / هزار تومان
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • یک خط اختصاصی رایگان
 • هر پیامک 5000--->90ریال
 • هر پیامک 1000----99ریال
 • هر پیامک 3000----99ریال
 • هر پیامک 2000--->106ریال
 • هر پیامک 021----106ریال

 

***در صورت نیاز به تعرفه پایین تر با ما تماس بگیرید ***

خطوط قابلیت دریافت و ارسال را دارند همچنین تعرفه دریافت 0 ریال می باشد.

http://www.minalsms.ir