تعرفه های پنل کاربری برنزی

0 / هزارتومان
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • یک خط اختصاصی رایگان
 • هر پیامک 5000---->105ریال
 • هر پیامک 1000---->125ریال
 • هر پیامک 3000---->125ریال
 • هر پیامک 2000---->130ریال
 • هر پیامک 021---->125ریال

تعرفه پنل کاربری نقره ای

28000 / هزارتومان مادام العمر
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • یک خط اختصاصی رایگان
 • هر پیامک 5000--->98ریال
 • هر پیامک 1000----120ریال
 • هر پیامک 3000----120ریال
 • هر پیامک 2000--->120ریال
 • هر پیامک 021----120ریال

تعرفه پنل کاربری طلائی

48000 / هزار تومن
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • یک خط اختصاصی رایگان
 • هر پیامک 5000--->95ریال
 • هر پیامک 1000----110ریال
 • هر پیامک 3000----110ریال
 • هر پیامک 2000--->125ریال
 • هر پیامک 021----110ریال

تعرفه پنل کاربری الماسی

68000 / هزار تومان
 • بازگشت اعتبار پیامک های ناموفق
 • یک خط اختصاصی رایگان
 • هر پیامک 5000--->92ریال
 • هر پیامک 1000----106ریال
 • هر پیامک 3000----106ریال
 • هر پیامک 2000--->12ریال
 • هر پیامک 021----110ریال
در صورت نیاز به تعرفه پایین تر با ما تماس بگیریدhttp://www.minalsms.ir