***قیمت خطوط اختصاصی نمایندگان**

خطوط اپراتور 2000

مادام العمر

تعداد ارقام

سفارشی

غیر سفارشی

12 رقمی

استعلام گرفته شود

170,000

11 رقمی

استعلام گرفته شود

250,000

10 رقمی

استعلام گرفته شود

480,000

9 رقمی

استعلام گرفته شود

600,000

8 رقمی

استعلام گرفته شود

1,150,000

7 رقمی

استعلام گرفته شود

1,900,000

6 رقمی

استعلام گرفته شود

12,700,000

خطوط اپراتور 1000

مادام العمر

تعداد ارقام

سفارشی

غیر سفارشی

14 رقمی

22,000

11,500

13 رقمی

57,000

30,000

12 رقمی

110,000

60,000

11 رقمی

250,000

130,000

10 رقمی

350,000

180,000

9 رقمی

480,000

240,000

8 رقمی

550,000

2700,000

خطوط اپراتور 3000

مادام العمر

تعداد ارقام

سفارشی

14 رقمی

11,500

12 رقمی

75,000

10 رقمی

85,000

9 رقمی

استعلام گرفته شود

8 رقمی

استعلام گرفته شود

7 رقمی

استعلام گرفته شود

6 رقمی

ندارد

5 رقمی

ندارد

خطوط اپراتور 5000

مادام العمر

تعداد ارقام

سفارشی

15 رقمی

7,000

14 رقمی

11,000

13 رقمی

30,000

12 رقمی

69,000

11 رقمی

109,000

10 رقمی

149,000

9 رقمی

180,000

8 رقمی

380,000

منظور از سفارشی یعنی شماره هایی که ارقام آن قابل انتخاب باشد و شماره های غیر سفارشی به این معنی است که ارقام را سیستم تعیین میکند.
● خرید رنجی خطوط شامل تخفیف ویژه می گردد. جهت اطلاع از شرایط و قیمت، با واحد فروش تماس حاصل فرمایید.
● برای دریافت قیمت خطوط 021با پشتیبانی تماس حاصل نماید و قیمت خطوط سفارشی در اپراتورهای 2000، 3000 و 5000 می بایست استعلام گردد.

قیمت های فوق به تومان می باشد
http://www.minalsms.ir