****قیمت و امکانات پنل های نمایندگی*****

پنل نمایندگی برنزی

0 / هزارتومان
 • ایجاد نامحدود کاربرو نماینده
 • تعریف لوگو و دامنه اختصاصی
 • ثبت نام آنلاین
 • دامنه اختصاصی
 • کپی رایت نماینده
 • بخش پشتیبانی و تیکت
 • بخش مدیریت تعرفه
 • خش مدیریت بسته ها
 • بخش مدیریت مالی
 • مانیتورینگ پیامک های ارسالی
 • مدیریت مدارک کاربران
 • تعرفه اختصاصی برای یک کاربر
 • بخش تنظیمات
 • قالب اختصاصی
 • مادام العمر و قابل ارتقا
 • ود ه ها امکانات دیگر
 • ------قیمت و تعرفه ها-----
 • خط اختصاصی رایگان برای هر کاربر
 • خط عمومی تمامی اپراتورها
 • تعرفه هر پیامک --->98ریال

پنل نمایندگی نقره ای

49000 / هزارتومان مادام العمر
 • ایجاد نامحدود کاربرو نماینده
 • تعریف لوگو و دامنه اختصاصی
 • ثبت نام آنلاین
 • دامنه اختصاصی
 • کپی رایت نماینده
 • بخش پشتیبانی و تیکت
 • بخش مدیریت تعرفه
 • خش مدیریت بسته ها
 • بخش مدیریت مالی
 • مانیتورینگ پیامک های ارسالی
 • مدیریت مدارک کاربران
 • تعرفه اختصاصی برای یک کاربر
 • بخش تنظیمات
 • قالب اختصاصی
 • مادام العمر و قابل ارتقا
 • ود ه ها امکانات دیگر
 • ------قیمت و تعرفه ها-----
 • خط اختصاصی رایگان برای هر کاربر
 • خط عمومی تمامی اپراتورها
 • تعرفه هر پیامک --->95ریال

پنل نمایندگی طلائی

98000 / هزار تومن
 • ایجاد نامحدود کاربرو نماینده
 • تعریف لوگو و دامنه اختصاصی
 • ثبت نام آنلاین
 • دامنه اختصاصی
 • کپی رایت نماینده
 • بخش پشتیبانی و تیکت
 • بخش مدیریت تعرفه
 • خش مدیریت بسته ها
 • بخش مدیریت مالی
 • مانیتورینگ پیامک های ارسالی
 • مدیریت مدارک کاربران
 • تعرفه اختصاصی برای یک کاربر
 • بخش تنظیمات
 • قالب اختصاصی
 • مادام العمر و قابل ارتقا
 • ود ه ها امکانات دیگر
 • ------قیمت و تعرفه ها-----
 • خط اختصاصی رایگان برای هر کاربر
 • خط عمومی تمامی اپراتورها
 • تعرفه هر پیامک --->92ریال

پنل نمایندگی الماسی

148000 / هزار تومان
 • ایجاد نامحدود کاربرو نماینده
 • تعریف لوگو و دامنه اختصاصی
 • ثبت نام آنلاین
 • دامنه اختصاصی
 • کپی رایت نماینده
 • بخش پشتیبانی و تیکت
 • بخش مدیریت تعرفه
 • خش مدیریت بسته ها
 • بخش مدیریت مالی
 • مانیتورینگ پیامک های ارسالی
 • مدیریت مدارک کاربران
 • تعرفه اختصاصی برای یک کاربر
 • بخش تنظیمات
 • قالب اختصاصی
 • مادام العمر و قابل ارتقا
 • ود ه ها امکانات دیگر
 • ------قیمت و تعرفه ها-----
 • خط اختصاصی رایگان برای هر کاربر
 • خط عمومی تمامی اپراتورها
 • تعرفه هر پیامک --->90ریال

*******شرط نمایندگی رایگان جذب سه کاربر فعال در ماه اول می باشد******

http://www.minalsms.ir